CONDITIONS OF USE

Maatregelen/aanpassingen Covid-19 (Corona virus)

Algemene voorwaarden/regels voor de deelnemers

 • Indien verkoudheidsklachten, hoesten en/of verhoging (>38°C) nu of in de afgelopen 48 uur, dan is deelname niet mogelijk. Dit geldt ook als iemand in je huishouden deze klachten heeft.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
 • Kom niet eerder dan het afgesproken tijdstip, zo reguleren wij de toestroom.
 • Spoel en reinig zelf na afloop alle materialen op de daarvoor aangewezen plaats.
 • Indien je eigen materialen hebt, geef dit aan en gebruik eigen materiaal.
 • Zorg dat je je badkleding al aan hebt onder je reguliere kleding bij aankomst.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Betaal bij voorkeur contactloos.

Maatregelen die Movement Sports treft

 • We zullen bij aankomst niet meer uw hand schudden, maar verwelkomen u maar met een vriendelijke groet of afstand.
 • We vragen u de rust te bewaren en te wachten op de afgesproken plaatsen.
 • Al ons personeel zal 1,5 meter afstand van u houden daar waar mogelijk.
 • Ons personeel weet dat ze niet kunnen werken indien ze klachten hebben (zie klachten hierboven).
 • We spoelen alle materialen die tijdens de les aangeraakt worden na gebruik met desinfecteermiddel.
 • We plannen de start en einde van lessen niet massaal tegelijk in, maar meer met tussenpauzes. Dit om drukte op hetzelfde tijdstip te voorkomen .

Bedankt voor uw begrip! Samen zorgen we ervoor dat we met plezier actief kunnen blijven!

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN MOVEMENT SPORTS

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Movement Sports worden georganiseerd.

2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Movement Sports.

3. Leverancier: degene, niet zijnde Opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Movement Sports levert.

4. Directie: zij die als vennoten/directeuren van Movement Sports staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 54555744

5. Wederpartij: zowel Opdrachtgever, Leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Movement Sports en een wederpartij waarop Movement Sports deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte

1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de Opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de Opdrachtgever verzonden.

2. Aan de hand van de wensen van de Opdrachtgever wordt er een productvoorstel opgemaakt, bevattende: naam product, hoeveelheid, maat, kleur en prijs.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld

Artikel 4. Overeenkomst

Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Movement Sports georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch of per e-mail voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s

Een Opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch, mondeling dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Movement Sports mag de overeenkomst wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

2. Movement Sports houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs per persoon, bedraagt 10%.

3. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Movement Sports het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven zullen niet worden verrekend.

4. Bij wijziging van een arrangementsdatum door Opdrachtgever houdt Movement Sports zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 7. Volmachten

1. Enkel en alleen de directie van Movement Sports – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Movement Sports – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

3. Bij bevestiging van een activiteit bij Movement Sports wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging, groep of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Tevens dient de Opdrachtgever de mogelijke risico’s en voorwaarden ten minste 48 uur voor de geplande activiteit aan de overige deelnemers toe te lichten.

Artikel 9. Schade

1. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de Opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.

2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Movement Sports en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of Opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding

1. De deelnemers die een activiteit met Movement Sports zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente, incassokosten en facturatiekosten.

1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.

2. Movement Sports is gerechtigd aan de Opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

4. Voorts is de Opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.

5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de Opdrachtgever doorberekend.

6. Movement Sports vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 20% van het totale factuurbedrag.

7. Movement Sports is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

8. Bij orders en/of bestellingen die niet rechtstreeks in de winkel/webshop afgerekend worden en/of verzonden moeten worden wordt een bedrag van 12,5 Euro in rekening gebracht voor orderkosten. Hierbij inbegrepen zitten de verzendkosten tot 10KG en tot pakketten van 100cm lang, wordt het pakket langer of zwaarder zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

9. Als door schuld van de deelnemer de activiteit later aanvangt dan eerder overeengekomen is de deelnemer aansprakelijk voor extra kosten. Het tarief is 75 euro per uur.

Artikel 12. Annulering

1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en per e-mail te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere Opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.

3. Bij annulering zal Movement Sports de volgende kosten in rekening brengen:

a. Tot 38 dagen voor aanvang is het mogelijk kosteloos te annuleren, met uitzondering van boeking inclusief verblijf (het verblijf heeft een andere annuleringsvoorwaarden);

b. van 21 tot 38 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 50% van de arrangementsprijs;

c. van 14 tot 21 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 75% van de arrangementsprijs;

d. Van de geboekte datum van aanvang tot 14 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 100% van de arrangementsprijs.

Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder geldige en tijdige schriftelijke annulering.

e. Annulering van boeking inclusief verblijf. Tot 70 dagen voor aanvang van het verblijf is het mogelijk kosteloos te annuleren. Zit je binnen het termijn van 70 dagen, zal 100% van de kosten van het verblijf verrekend worden.

4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Movement Sports ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

5. Movement Sports behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Movement Sports zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

6. Enkele activiteiten van Movement Sports zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij bijzonder ongunstige weersomstandigheden zal er in overleg met de Opdrachtgever gekeken worden naar een alternatief moment, op de geplande dag zelf of op een andere datum.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Movement Sports

1.Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van Opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove nalatigheid van Movement Sports, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

2. Movement Sports is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of Opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies, onder invloed te zijn van alcohol en of andere verdovende middelen/drugs;

b. het zich (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Movement Sports die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Movement Sports kunnen worden toegerekend.

3. De Opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen- en/of reisverzekering af te sluiten. Movement Sports aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis- en/of reisverzekering.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Movement Sports, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Movement Sports leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Movement Sports gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

6. Deelnemer neemt vrijwillig en op eigen risico deel aan de activiteiten.

7. Elke deelnemer dient te kunnen zwemmen en in het bezit te zijn van minimaal 1 zwemdiploma.

8. Elke deelnemer verklaart een toereikende gezondheid en/of conditie te hebben, te luisteren naar de instructeur, geen alcohol of andere verdovende middelen/drugs te hebben ingenomen.

9. Elke deelnemer verklaart dat hij/zij het bij de instructeur zal melden als hij/zij een medische beperking heeft waarvan Movement Sports op de hoogte moet zijn om de veiligheid te waarborgen. 

10. Indien een deelnemer onder 18 jaar is, heeft zijn/haar ouders/voogd akkoord gegeven om deel te nemen aan de activiteit en gaat akkoord met de hierin beschreven voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever en/of deelnemer

De deelnemer en/of de Opdrachtgever is jegens Movement Sports aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Movement Sports en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Auteursrecht, industrieel eigendom

1. Movement Sports behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Movement Sports bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Movement Sports toebehoren.


Vragen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Offerte of Reserveren